År 2020 kommer att gå till historieskrivningen som året då coronapandemin härjade över hela världen och satte samhällets uthållighet på prov också här i Finland. Många finländare har förlorat sina jobb och många företag har råkat i stora svårigheter.

Under coronakrisen har snabba reaktioner och kraftfulla åtgärder krävts av den monetära och ekonomiska politiken. Utan omfattande stimulansåtgärder hade ekonomin drabbats mycket värre.

Finlands Bank har gått i bräschen i kampen för att skydda ekonomin mot coronan. I mars 2020 slog coronapandemin till med full kraft också mot ekonomin. Det ledde till stramare finansiella förhållanden och risk för en ny finanskris. I det akuta krisläget inledde vi stödköp på marknaden för finländska företagscertifikat och fattade i samarbete med Finansinspektionen beslut om lättnader i bankernas utlåningsvillkor.

I Europeiska centralbankens råd fattade vi beslut om att inleda värdepappersköp med anledning av pandemin, med avsikten att göra lättnader i penningpolitiken för att stimulera ekonomin. Köpen fortsätter till dess att coronapandemin är under kontroll. På detta sätt bidrar vi till fortsatt gynnsamma finansiella förhållanden och stöder den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen samt en återgång av inflationen till ungefär 2 % på medellång sikt. 

*         *         * 

Vi reviderade i fjol Finlands Banks strategi. Vår verksamhetsidé är samtidigt både tidlös och ligger i linje med tidens krav: vi fortsätter att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet. Vårt mål är att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden för att sörja för medborgarnas välfärd.

Med den nya strategin vill vi också svara på de pågående stora samhällsförändringarna, såsom befolkningens åldrande, genomgripande digitalisering och kraftig skuldsättning.

*         *         *

Översynen av ECB:s penningpolitiska strategi, som vi för vår del har drivit på, framskred under höstens lopp. Analysarbetet på Finlands Bank har fokuserat särskilt på att revidera definitionen av inflationsmålet och vägledningen om penningpolitiken. Strategin ses över för att den så väl som möjligt ska tjäna européerna nu och i framtiden. 

Finlands Bank främjar också allmänhetens kunskaper om ekonomin. Det primära här är begriplig information och dialog. Som en viktig träffpunkt för ekonomiska frågor tjänar Finlands Banks myntmuseum.

Penningpolitik är kärnan i en centralbanks arbete, men vi befattar oss också kontinuerligt med andra stora samhällsfrågor. Finlands Bank strävar efter att sörja för hållbar tillväxt och ekonomisk stabilitet i sista hand för hela samhällets väl. I investeringsverksamheten och makrotillsynen läggs allt större vikt vid miljöhållbarhet.

*         *         *

I den ekonomiska politiken bör vi nu kunna leva parallellt i två tider, dels få bukt med koronan och dels stimulera ekonomin. Coronapandemin skapade ett behov av snabba och kraftfulla ekonomisk-politiska åtgärder för att hjälpa hushåll och företag att klara sig över det värsta. Samtidigt måste vi rikta blicken framåt: på förnyelse av ekonomin, ökning av sysselsättningen och produktiviteten och mer hållbara offentliga finanser.

Och vi får inte glömma – i väntan på vaccinet – att det fortfarande är skäl att använda munskydd, hålla avstånd, tvätta händerna och följa alla andra rekommendationer för att hejda virusspridningen. Vi finländare måste alltså hålla ut ett tag till. Det är alltjämt – och just nu – den bästa medicinen inte bara med tanke på hälsan utan också för ekonomin och sysselsättningen.

Olli Rehn
direktionens ordförande
Finlands Bank